Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie